• Welkom op de website van Basisschool In 't Groen!!

  • Neem een kijkje op http://bingel.be/ ! Onze school doet mee!

  • Neem een kijkje op onze Facebookpagina

  • 28 augustus 2017: Open kijkmoment in onze school 18u-19u

Daltonschool in 't Groen

Het daltononderwijs is zijn plaats aan het vinden binnen de verschillende onderwijsvormen. Er worden steeds meer scholen omgevormd tot een daltonschool. Dat bewijst op zich al de waarde van het daltononderwijs.

Optimale ontwikkelingskansen:

Wat heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een opdracht te maken, socialer vaardiger te worden,….? Dat is het uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw onderzoekt de leerkracht wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn of haar ontwikkeling. De leerkracht schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

Rol van de leerkracht:

In de daltonpedagogiek is de rol van de leerkracht meer coachend en begeleidend en niet alleen gericht op kennisoverdracht. Deze taakinvulling vloeit voort uit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan dalton.

Mensbeeld:

Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Volgens de daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen leerkracht en individuele leerling. De leerkracht biedt veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de mogelijkheid om zich persoonlijk,  sociaal en cognitief te ontwikkelen. Dalton is naast een organisatievorm dus vooral een pedagogiek, een grondhouding.

De daltonpedagogiek steunt op drie pijlers/principes:

-       Vrijheid in gebondenheid

-       Zelfstandigheid

-       Samenwerking

Welkom

Deze drie principes vormen het uitgangspunt dat ons team prikkelt om ons onderwijs zo vorm te geven, dat elk kind en elke leerkracht zich prettig voelt op onze school en hier ook iets wil leren.

Vrijheid in gebondenheid:

-       Grenzen stellen: in onze school leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te maken. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. “De ideale vrijheid is geen vrijblijvende vrijheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen”, zei Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het daltononderwijs. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

-       Verantwoordelijkheid leren: uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht.

-       Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine overzichtelijke taken die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Naarmate de kinderen zich verder ontwikkelen worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle andere scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen.

Zelfstandigheid:

-       Wij willen kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Kinderen moeten daarom leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee.

-       Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er bij ons veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht heeft vaak een coachende en begeleidende rol.

Samenwerking:

-       Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je zelf niet kiest. Daarom wordt er in onze school veel aandacht besteed aan het spelen werken in groepjes. Al doende leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Daltonschool

In 2015 is het 110 jaar geleden dat Helen Parkhurst in Amerika begon te experimenteren met een nieuwe vorm van onderwijs. In 1922 legde ze haar ideeën vast. Maar daarmee was de ontwikkeling van het daltononderwijs niet voorbij.

Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de maatschappij. De drie principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.

Het daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Maar dalton is meer: het is een beproefde pedagogische aanpak waarin alle aspecten een samenhangend geheel vormen. Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat betekent dus ook dat er juist voor kinderen die wat minder of wat meer aankunnen of nodig hebben betere kansen zijn. De leerkracht heeft meer mogelijkheden om bredere zorg te kunnen bieden.

Resultaatgericht

Waar we ook steeds scherp aandacht voor blijven houden zijn de leeropbrengsten. Leeropbrengsten worden gemeten, want meten is weten. Wat zich minder makkelijk in cijfers uit laat drukken is de meerwaarde van ons daltononderwijs. De zelfstandigheid, het burgerschap (verantwoordelijkheid), die persoonlijke vaardigheden die maken dat je goed functioneert in de maatschappij. We krijgen van het secundair onderwijs, waar onze leerlingen na het zesde leerjaar naartoe gaan, veel positieve geluiden terug: men is daar niet alleen tevreden over de kennis die de kinderen bij ons hebben opgedaan, maar wat vooral opvalt is de zelfstandigheid, de studievaardigheden (werkhouding), het samenwerken…

 

Praktisch aanbod:

  • Leerlingenvervoer ook ism voor- en naschoolse opvang
  • Middagopvang met mogelijkheid tot warme maaltijd, soep of broodjes in eigen schoolrestaurant
  • Daadwerkelijk zwemonderricht vanaf de derde kleuterklas
  • Sport-, zee- en boerderijklassen
juni 2017
juni
30
vrijdag 30 juni
Prijsuitreiking! diploma - uitreiking voor 3de kleuterklas en 6de lj 11u
augustus 2017
augustus
28
van maandag 28 augustus tot dinsdag 29 augustus
Kennismakingsmoment in onze school! » Meer informatie